پیشینه

پیشینه تحصیلی

 • دکتری: روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، 1399

 • کارشناسی ارشد: روانشناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی تهران، 1390

پیشینه اجرایی

 • عضو شورای فرهنگی مرکز علمی کاربردی جوادالائمه یزد، 1399

 • عضو سازمان نظام روانشناسی، 1400

 • مدرس دانشگاه غیر انتفاعی دارالعلم، 1400

 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، 1401

 • مشاور کلینیک نگاه زیبای زندگی، 1400

 • مشاور دبستان دخترانه و پسرانه اختر دانش، 1401

پیشینه تدریس

 • آمار توصیفی
 • انگیزش و هیجان(ارشد)

 • شخصیت پردازی و تیپ سازی

 • روانشناسی یادگیری

 • روانشناسی رشد (ارشد)

 • روانشناسی گردشگری

 • انگیزش و هیجان

 • روانشناسی تحولی 2 (فوق لیسانس)

 • روانشناسی اجتماعی

 • مبانی روانشناسی

 • مهارتهای ارتباطی

 • مباحث اساسی 1 (هیلگارد)

پیشینه تحقیقاتی

افتخارات و دستاوردها