جلسه ریاست دانشگاه و معاون فرهنگی و دانشجویی با فعالین انجمن‌ها، تشکل‌های فرهنگی و بسیج دانشجویی

جلسه ریاست دانشگاه و معاون فرهنگی و دانشجویی با فعالین انجمن‌ها، تشکل‌های فرهنگی و بسیج دانشجویی با موضوع بررسی و تبادل نظر در مسائل جاری و برنامه‌های آینده فرهنگی در دانشگاه

در این نشست، ضمن ارائه برنامه ها و گزارشی از مسائل صنفی و فرهنگی دانشجویان در حوزه های مختلف، به موضوع مشارکت فعال دانشجویان در تدوین و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری تقویت و توسعه تشکلها پرداخته شد. همچنین در تحلیل شرایط حاکم بر اعتراضات سیاسی دانشجویان، تلاش در جهت توسعه ” فضای گفتگو ” در قالب برنامه تریبون آزاد، جلسات مناظره و … در چارچوب قوانین و ضوابط مربوطه مورد تاکید قرار گرفت.