اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال اول ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

  • تاريخ حذف و اضافه كليه دانشجويان 9 مهرماه و از ساعت  8 صبح می باشد.
  • براي حذف و اضافه در سیستم گلستان از مسير آموزش- ثبت نام ترميم و حذف اضطراري – ترميم  وارد شويد.
  • كليه دانشجويان موظفند بعد از حذف و اضافه گزارش 88 را براي اطمينان از ثبت واحد ها و تغييرات احتمالي ساعت كلاسها و برنامه امتحانات  اخذ نمايند.
  • دانشجويان اتمام سنوات و مشروطي بيش از حد براي اخذ مجوز ثبت نام درخواست خود را ازطريق سيستم پيشخوان سيستم گلستان ثبت نمايند.
  • براي مشاهده گروههاي جديد ارائه شده از گزارش211 استفاده نماييد.
  • كليه دانشجويان کاردانی و کارشناسی مي بايست حداقل 12 واحد را اخذ نمايند مگر در مواردي كه ترم آخر باشند.
  • حداقل واحد برای دانشجویان ارشد 8 واحد می باشد.
  • دانشجویان کارشناسی ارشد برای اخذ واحد پایان نامه با امور مالی و کارشناس گروه هماهنگی لازم را بعمل آورند.
  • در صورتي كه وضعيت ثبت نام گروه‌هاي درسي در حال انتظار مي باشد به منزله ثبت نهايي درس نيست و بعد از ثبت نهایی در برنامه هفتگی مشاهده است.