استفاده از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي

توضیح کوتاه داشته باشیم

تا سقف 30 درصد

تخفیف ویژه دانشجويان ممتاز علمي(رتبه اول تا سوم)

سقف 80 درصد

تخفیف فرهنگي دانشجویی و کارآفرینی طبق آیین نامه فرهنگی

تأمین اختصاصی خوابگاه خواهران و برادران

داخل دانشگاه و تحت نظارت دانشگاه برای دانشجویان طی دوران تحصیل