استفاده از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي

توضیح کوتاه داشته باشیم

تا سقف ۳۰ درصد

تخفیف ویژه دانشجويان ممتاز علمي(رتبه اول تا سوم)

سقف ۸۰ درصد

تخفیف فرهنگي دانشجویی و کارآفرینی طبق آیین نامه فرهنگی

تأمین اختصاصی خوابگاه خواهران و برادران

داخل دانشگاه و تحت نظارت دانشگاه برای دانشجویان طی دوران تحصیل

ارتباط با ما
(035)38281200-3