نورولیدرشیپ

  ( رهبری عصب محور ) چگونه بهترین رهبران جهان از روانشناسی برای پیروزی استفاده میکنند

  رهبری عصب محور یا  نورولیدرشیپ, اصطلاحی است ناشی از نیاز به درک برتر برای تبدیل شدن به رهبران بهتر که با مطالعه و استفاده از دانش کارکرد مغز و مبتنی بر علوم اعصاب, پاسخ داده میشود تا بدین ترتیب رهبران موثر و بهتری در رهبری دیگران و خود باشیم.

  نورولیدرشیپ, بنیان عصبی شیوه های رهبری و مدیریت را بررسی میکند و یافته هایی از طیف وسیعی از منابع مختلف مانند: عصب شناسی اجتماعی, شناختی و عاطفی, علوم اعصاب شناختی, نوروبیولوژی و سایر عرصه های علوم اعصاب شناختی, نوروبیولوژی و سایر عرصه های علوم اعصاب را گردآوری میکند.

  چند زمینه اساسی و مطالعاتی درهبری عصب محور وجود دارد که از جمله : تصمیم گیری و حل مسئله؛ انتظام بخشی عاطفی؛ همکاری و تاثیر گذاری بر دیگران؛ و تسهیل در امر تغییر را شامل میشود و هر یک از آنها میتواند دیدگاه علوم اعصاب را با مدل های موجود و مسائل مشترک پشتیبان در هم آمیزد.

  بنابراین, با درک اینکه چگونه احساسات و هیجانات میتواند بر رفتار و سلامت, اعتماد به نفس و عزت نفس ما تاثیر بگذارد, به ضرورت انتظام بخشی عواطف به شیوه نیکوتر بیش از پیش پی میبریم.

  بدین ترتیب, با مطالعه رهبری عصب محور, طبق وسیعی از فنون (و شناخت عمیقی از کارکرد عصبی در کنشگری) را فرا میگیریم که میتواند در تعدیل اثرات منفی گرایانه و به کارگیری آنچه از ما رهبر بهتری را پدید می آورد, موثر واقع گردد.

  امید است با توسعه علمی برای آن نوع از رهبری که فیزیولوژی ذهن و مغز را در نظر میگیرد, دسترسی به یافته های دانشی کارامد فراهم شود و در همین سیاق کتاب حاضر نیز که با رویکرد بسیار کاربردی و عملکردی آماده شده است در زمره منابع موثر قرار گیرد و برای رهبرانی که علاقه مند به توسعه شناختی قابلیت های رهبری عصب محور و بهبود روابط کاری و سازمانی خود و دیگران در این مسیر صحیح هستند و تمامی مخاطبان گرامی مفید واقع شود.