منبع الکترونیکی لاتین

پایگاه خدمات سمنتاک

ازطریق این سامانه امکان دسترسی آنلاین و آفلاین کاربران به منابع بیش از۲۰۰پایگاه وجود دارد که براساس نیازهر فرد و لیست پایگاههای در دسترس ،خدمات در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت

منابع الکترونیکی فارسی