معرفی

گروه پژوهشی پویایی شناسی سیستم‌ها با در نظر گرفتن قابلیت‌ها و توانمندی‌های پژوهشی و آموزشی در حوزه پویایی شناسی سیستم‌ها در دانشگاه امام جواد(ع) یزد در سال 1398 ایجاد شده است. این گروه قصد دارد با ايجاد ساختار تحقيقات تخصصی و کاربردی در حوزه پویایی شناسی سیستم‌ها با رویکرد مشارکتی و تیم‌محور، ضمن کمک به گسترش تولیدات علمی و ارتقاء دانشگاه، به حل مسائل پیچیده سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی و کسب و کارهای خصوصی اقدام نموده و با بهبود ساختارهای حاکم بر سیستم‌های اجتماعی – اقتصادی، گامی مهم در حل مسائل کشور بردارد. به عبارت دیگر این گروه با هدف افزایش استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم‌ها و کمک به حل مسائل پیچیده سازمان‌ها با انجام کارهای پژوهشی با استفاده از این رویکرد و همچنین ارتقاء و بهبود تصميم سازی‌ها و تصميم گيری‌ها در سطح ملی و بنگاه از طریق تغییر مدل ذهنی مدیران اقدام به فعاليت نماید.

بنابراین مأموریت گروه پژوهشی پویایی شناسی سیستم‌ها “مطالعه و پژوهش در زمینه پویایی شناسی سیستم‌ها در جهت حل مسائل سازمانی و ملی” می‌باشد. براساس مأموریت فوق زمینه‌های کاری گروه شامل انجام مطالعه و پروژه‌های پژوهشی کاربردی با رویکرد پویایی شناسی سیستم‌ها، برگزاری دوره­‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی پویایی شناسی سیستم‌ها، ارائه مشاوره و خدمات در زمینه تحلیل سازمان‌ها، بنگاه‌ها و کسب و کار و انتشار یافته‌های پژوهشی، ترویج و گسترش رشته پویایی شناسی سیستم‌ها میباشد.

خدمات ویژه

 • همکاری با سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی و کسب و کارهای خصوصی در جهت ایجاد سازمان‌های یادگیرنده

 • کمک به سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی و کسب و کارهای خصوصی از طریق مشاوره‌های تخصصی و راهبردی

 • ارائه خدمات آموزش تخصصی در پویایی شناسی سیستم‌ها و تفکر سیستمی به سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی و کسب و کارهای خصوصی

 • کمک به شناسایی مسائل سازمانی از طریق پویایی شناسی سیستم‌ها و مدل‌سازی مشارکتی و تیم محور (با درگیر کردن سازمان در شناسایی مسائل)

 • کمک به حل مسائل پیچیده سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی و کسب و کارهای خصوصی از طریق شبیه سازی، مدل‌سازی کمی و کیفی پویایی شناسی سیستم‌ها و مدل‌سازی گروهی (با درگیر کردن سازمان در حل مسائل و اجماع بر سیاست‌ها و تعهد در پیاده سازی آن‌ها)

اینجا آموزش عالی است.

مدیر

علی حاجی غلام سریزدی

 • پسا دکتری پویایی شناسی سیستم‌ها از دانشگاه صنعتی شریف

 • a.saryazdi@iju.ir

 • Systemdynamics.blogfa.com

اعضای گروه

علی حاجی غلام سریزدی
علی حاجی غلام سریزدی پسا دکتری
پویایی شناسی سیستم‌ها
دانشگاه صنعتی شریف
داریوش پورسراجیان
داریوش پورسراجیاندکتری
مدیریت رفتار سازمانی
دانشگاه تهران
حسین دستخوان
حسین دستخواندکتری
مهندسی صنایع
دانشگاه یزد
لیلا توانگر
لیلا توانگرکارشناسی ارشد
مهندسی صنایع
دانشگاه پوترا مالزی (upm)
سعید پورمعصومی
سعید پورمعصومیدکتری
اقتصاد/پویایی‌شناسی‌سیستمی
دانشگاه نیومکزیکو آمریکا
محمد سپهر
محمد سپهرکارشناسی ارشد
علوم اقتصادی
دانشگاه یزد
الهام مفتح زاده
الهام مفتح زادهدانشجوی دکتری
پویایی شناسی سیستم‌ها
دانشگاه یزد
مژگان سلطانی
مژگان سلطانیکارشناسی ارشد
مدیریت کارآفرینی
دانشگاه امام جواد(ع)
گلناز محمدی
گلناز محمدیکارشناسی ارشد
مهندسی صنایع
دانشگاه امام جواد(ع)
دانیال زندی
دانیال زندیدانشجوی کارشناسی ارشد
مدیریت منابع انسانی
دانشگاه خوارزمی

معرفی دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی

دوره‌های تفکر سیستمی

 

فرایند تصمیم‌گیری سیستمی و انواع مدل در تصمیم‌گیری (یک جلسه)
تفکر سیستمی و عناصر تفکر سیستمی و عادات متفکران سیستمی (دو جلسه)
قوانین تفکر سیستمی (یک جلسه)
الگوهای رایج رفتاری (دو جلسه)
یادگیری و موانع یادگیری (دو جلسه)
پنج فرمان سازمان یادگیرنده (یک جلسه)
چالش‌های تغییر در سازمان‌های یادگیرنده (یک جلسه)

دوره‌های پویایی شناسی سیستم‌ها

معرفی رشته پویایی شناسی سیستم‌ها و ابزارهای آن و تبیین تئوری ساختمان سیستم (یک جلسه)
فرایند مدل‌سازی (4 جلسه)
مدل‌های ساده و آموزش نرم افزار (دو جلسه)
ارائه موردهای عملی و درس آموخته‌هایی از پروژه‌های عملی (هر مورد دو جلسه)

دوره‌های کسب و کار

آموزش طرح کسب و کار (BP)

کارگاه‌های تخصصی

کارگاه ارائه مبانی (تفکر سیستمی و پویایی شناسی سیستم‌ها)
کارگاه فردی – کمک به مدل‌سازی (MAW)
کارگاه آموزشی طرح کسب و کار
کارگاه فردی – کمک به تدوین طرح کسب و کار (BPAW)

دوره­ های آموزشی و کارگاه های تخصصی برگزار شده

پویایی شناسی سیاست‌گذاری در آموزش عالی

دانشگاه امام جواد(ع)

دی ماه ۱۳۹۸

کمک به مدل‌سازی پویایی شناسی سیستم‌های تغییر نرم و هنجار

دانشگاه امام جواد(ع)

تیر الی آبان ماه ۱۳۹۹

کمک به تدوین طرح کسب و کار

دانشگاه امام جواد(ع)

آبان ماه ۱۳۹۹

مدل‌سازی پویایی شناسی اپیدمی ویروس کرونا

دانشگاه امام جواد(ع)

آذر ماه ۱۳۹۹

تعریف مسئله با ارائه موردی مسئله پویای سیاست‌گذاری در آموزش عالی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد

دی ماه ۱۳۹۸

مبانی پویایی شناسی سیستم‌ها و نرم افزار ونسیم

دانشگاه امام جواد(ع)

اردیبهشت الی تیر ماه ۱۳۹۹

کتب تألیف شده

مقالات

 • حاجی غلام سريزدی، علي، رجب زاده قطری، علی، مشایخی، علینقی، حسن زاده، علیرضا، (1399)، تبیین کارکردهای روش مدل‌سازی جمعی و گروهی در پویایی‌شناسی سیستم‌ها، پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 24، شماره 4، ص 127 – 154

 • داریوش پورسراجیان، محمدسعید تسلیمی، مجتبی امیری، علینقی مشایخی (1398)، ارائه الگوی تعاملی مدیریت منابع انسانی در پارک های علم و فناوری با تأکید بر رویکرد پویایی های سیستمی، فصلنامه راهبرد، سال بیست و هشتم، بهار 1398 شماره 90

 • حاجي غلام سريزدي، علي، منطقی، منوچهر، (1397)، تست و اعتبارسنجی روش مدلسازی گروهی با مدل مرجع، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال سیزدهم، شماره 44، تابستان 1397، صفحه 29-46

 • Waste Management in a Wire and Cable Company Through System Dynamics Approach, Ali Haji Gholam Saryazdi, Mohammad Ghavidel, (2018), International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 35 Issue: 7, pp.1445-1458