معرفی

به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران و ماده ۱۰ قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقيقاتی دارای شخصيت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آيين‌نامه‌های خاص مالی – معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکيلاتی که به تصويب هيأت امناء و تأييد وزير می رسد اداره می شوند.

هيأت امناء عالی ترين ركن مؤسسه می باشد كه وظايف و اختيارات آن در قانون تشكيل هيأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و همچنين قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقيقاتی تعيين شده است.

وظایف و اختیارات هیأت امناء
 • تصویب آیین‌نامه داخلی
 • تعیین حسابرس و خزانه‌دار برای دانشگاه
 • بررسی گزارش دانشگاه ارائه شده از طرف رئیس دانشگاه
 • تصویب آیین‌ نامه‌ های مالی قابل اجرا پس از تأیید وزارتخانه مربوط
 • تصویب سازمان اداری دانشگاه طبق ضوابط پیشنهادی وزارتخانه‌های مربوط

 • تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه قابل اجرا پس از تأیید وزارتخانه مربوط
 • پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی قابل اجرا پس از تأیید وزارتخانه‌ مربوط
 • تصویب بودجه تفصیلی دانشگاه
 • تصویب حسابها و ترازنامه مالی دانشگاه
 • تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن

 • بررسی و تصویب بودجه دانشگاه پیشنهاد شده توسط رئیس دانشگاه

 • تعیین نحوه اداره واحدهای دانشگاه در چارچوب ضوابط مصوب هیأت وزیران

 • تعیین میزان پرداخت حق‌ التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التألیف و نظایر آن

 • کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

اینجا آموزش عالی است

اعضای هیأت امناء

 رضا امراللهی بیوکی
رضا امراللهی بیوکی
استاد تمام
دانشگاه امیرکبیر
محمدعلی برخورداری
محمدعلی برخورداری
استاد تمام
دانشگاه علم و صنعت
محمدعلی توکل کوثری
محمدعلی توکل کوثری
استاد تمام
دانشگاه تهران
غلامعلی سفید
غلامعلی سفید
رئیس
شورای شهر
عباس شجاع الساداتی
عباس شجاع الساداتی
استاد تمام
دانشگاه تربیت مدرس
حسین فرمان
حسین فرمان
استاد تمام
دانشگاه علم و صنعت
محمدعلی طالبی
محمدعلی طالبی
استاندار
یزد
محمد مدرس یزدی
محمد مدرس یزدی
استاد تمام
دانشگاه صنعتی شریف
محمد موسوی زاده
محمد موسوی زاده
استادیار
دانشگاه یزد

اعضای هیأت مؤسس

فضل الله ادیب نیا
فضل الله ادیب نیا
استادیار
دانشگاه یزد
محمدصالح اولیاء
محمدصالح اولیاء
استاد تمام
دانشگاه یزد
غلامعلی سفید
غلامعلی سفید
رئیس
شورای شهر یزد
محمد سفید
محمد سفید
استاد تمام
دانشگاه یزد
حسین فرمان
حسین فرمان
استاد تمام
دانشگاه علم و صنعت
محمد موسوی زاده
محمد موسوی زاده
استادیار
دانشگاه یزد
محمدعلی وحدت
محمدعلی وحدت
دانشیار
دانشگاه یزد