معرفی

به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران و ماده ۱۰ قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقيقاتی دارای شخصيت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آيين‌نامه‌های خاص مالی – معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکيلاتی که به تصويب هيئت امناء و تأييد وزير می رسد اداره می شوند.

هيئت امناء عالی ترين ركن مؤسسه می باشد كه وظايف و اختيارات آن در قانون تشكيل هيئت‌های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و همچنين قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقيقاتی تعيين شده است.

 • تصویب آیین‌نامه داخلی
 • تعیین حسابرس و خزانه‌دار برای دانشگاه
 • بررسی گزارش دانشگاه ارائه شده از طرف رئیس دانشگاه
 • تصویب آیین‌ نامه‌ های مالی قابل اجرا پس از تأیید وزارتخانه مربوط
 • تصویب سازمان اداری دانشگاه طبق ضوابط پیشنهادی وزارتخانه‌های مربوط

 • تصویب مقررات استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه قابل اجرا پس از تأیید وزارتخانه مربوط
 • پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی قابل اجرا پس از تأیید وزارتخانه‌ مربوط
 • تصویب بودجه تفصیلی دانشگاه
 • تصویب حسابها و ترازنامه مالی دانشگاه
 • تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن

 • بررسی و تصویب بودجه دانشگاه پیشنهاد شده توسط رئیس دانشگاه

 • تعیین نحوه اداره واحدهای دانشگاه در چارچوب ضوابط مصوب هیئت وزیران

 • تعیین میزان پرداخت حق‌ التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التألیف و نظایر آن

 • کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

اینجا آموزش عالی است.

اعضای هیئت امناء(به ترتیب الفبا)

 رضا امراللهی بیوکی
رضا امراللهی بیوکی
استاد تمام
دانشگاه امیرکبیر
محمدعلی برخورداری
محمدعلی برخورداری
استاد تمام
دانشگاه علم و صنعت
محمدعلی توکل کوثری
محمدعلی توکل کوثری
استاد تمام
دانشگاه تهران
غلامعلی سفید
غلامعلی سفید
رئیس
شورای شهر
عباس شجاع الساداتی
عباس شجاع الساداتی
استاد تمام
دانشگاه تربیت مدرس
حسین فرمان
حسین فرمان
استاد تمام
دانشگاه علم و صنعت
مهران فاطمی
مهران فاطمی
استاندار
یزد
محمد مدرس یزدی
محمد مدرس یزدی
استاد تمام
دانشگاه صنعتی شریف
سید محمد موسوی‌زاده
سید محمد موسوی‌زاده
استادیار
دانشگاه یزد

اعضای هیئت مؤسس(به ترتیب الفبا)

فضل الله ادیب نیا
فضل الله ادیب نیا
استادیار
دانشگاه یزد
محمدصالح اولیاء
محمدصالح اولیاء
استاد تمام
دانشگاه یزد
غلامعلی سفید
غلامعلی سفید
رئیس
شورای شهر یزد
محمد سفید
محمد سفید
استاد تمام
دانشگاه یزد
حسین فرمان
حسین فرمان
استاد تمام
دانشگاه علم و صنعت
محمد موسوی زاده
محمد موسوی زاده
استادیار
دانشگاه یزد
محمدعلی وحدت
محمدعلی وحدت
دانشیار
دانشگاه یزد