به گزارش روابط عمومی، با ابلاغ حکمی از سوی «آقای دکتر داریوش پورسراجیان» رئیس مؤسسه، «آقای سیدمصطفی دستمالچیان» به عنوان «مدیرعامل» شرکت مذکور منصوب گردید.