معرفی

معاونت دومین سطح سازمانی در دانشگاه است که انجام بخشی از وظایف مربوط به اهداف آن را بر عهده دارد. برنامه‎ها و فعالیت‎های حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی وسیع و در بردارنده نسبت بالایی از محورهای فعالیت دانشگاه میباشد.

مهم ترین فعالیت‏‎های دانشگاه با در نظر گرفتن اهداف آموزشی در حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی، صورت می‏‎پذیرد. معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه امام جواد(ع)، با پیروی از رویکرد پرورش دانشجویانی که ضمن تسلط بر قلمرو رشته تحصیلی خود، انسان‎هایی متعهد نسبت به جامعه خود و شهروندانی رشید، مؤمن و متخلق باشند، هدف‎ها و برنامه‎های خود را در چارچوب استانداردهای آموزشی تنظیم کرده است.

معاونت

احمد حاجی مرادی

 • دکتری مدیریت صنعتی از دانشگاه یزد

 • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳ (داخلی ۲۲۵)

 • یزد

اینجا آموزش عالی است.

شرح اهم وظایف

 • نظارت بر فعالیتهای آموزشی دانشجویان

 • اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب

 • رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انظباطی

 • هماهنگی با مدیران ذیربط جهت اجرای دستورالعمل های آموزشی مصوب

 • نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروه ها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها

 • ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی و کادر آموزشی به منظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها

 • برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرائی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه

 • اجرای آئین نامه ها و مقررات پژوهشی مصوب

 • نظارت بر کلیه فعالیتهای تحقیقاتی اساتید و دانشجویان
 • نظارت بر حسن اجرای قراردادها و طرحهای تحقیقاتی مصوب
 • بررسی درخواستهای اساتید جهت استفاده از بورسها و فرصتهای مطالعاتی
 • نظارت بر اجرای برنامه های پژوهشی گروه های مربوطه و کوشش جهت رفع مشکلات آنها

 • ترغیب اعضای هیأت علمی جهت انجام امور تحقیقاتی و ارزشیابی عملکرد پژوهشی آنها

 • برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرایی لازم جهت اجرای مصوبات شورای پژوهشی

معاونین پیشین

غضنفر امیرجلیلی

دکتری فیزیک از دانشگاه اسکس انگلستان

معاونت آموزشی و پژوهشی

از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۸

داریوش پورسراجیان

دکتری مدیریت رفتار سازمانی از دانشگاه تهران

معاونت آموزشی و پژوهشی

از سال ۱۳۹۸ الی ۱۳۹۹