معرفی

دانشگاه ها به عنوان بازیگران اصلی سیستم نوآوری ملی، به فرآیندهایی روی آورده‌اند که ضمن آنکه آنها را انعطاف‌پذیر، شفاف و رقابت‌پذیر میسازد، در یک فرآیند تحول با مطالبات جدیدی همچون چند کارکردی بودن، رقابت‌پذیری و مقایسه‌پذیری مواجه نموده است. یکی از مصادیق وجه تمایز دانشگاه امام جواد(ع) یزد در این ابعاد، گروه پژوهشی مطالعات منابع انسانی است که در سال 1398 با هدف انجام مطالعات زیربنایی و مسئله‌یابی در حوزه منابع انسانی و رفتار سازمانی در راستای رفع مشکلات و ارائه راهکارهای بهبود در صنعت و سازمانهای دولتی و خصوصی شروع به فعالیت نمود. این گروه ضمن مشارکت فعال اعضای هیئت علمی دانشگاه، اقدام به جذب پژوهشگران خارج از مؤسسه نموده و هم اکنون با 5 عضو اصلی داخلی و 3 پژوهشگر خارجی که بعضاً از فارغ التحصیلان همین دانشگاه بوده اند، در راستای رفع شکاف صنعت و دانشگاه، آماده انجام پژوهش های کاربردی، آموزش، مشاوره و خدمات حوزه رفتار سازمانی و منابع انسانی به سازمانها و بخشهای دولتی و خصوصی است.

خدمات ویژه

 • برگزاری رویدادهای حوزه منابع انسانی

 • ارائه اصلاحات ساختاری و ساز و کارهای جدید

 • چاپ مقالات و دستاوردهای علمی در حوزه منابع انسانی و رفتار سازمانی

 • ارائه راهکارهای عملی و کاربردی در راستای حل مسائل حوزه منابع انسانی

 • ارائه خدمات منابع انسانی به بخش­های دولتی، نهادهای عمومی و خصوصی و …

 • ارتباط مستمر دانشجویان و فارغ­ التحصیلان با صنعت از طریق تعریف پروژه­ ها و پایان­ نامه­ های کاربردی

 • ارتقاء سطح دانش منابع انسانی مدیران سازمان­های دولتی و خصوصی از طریق برگزاری دوره­ و کارگاه­ های آموزشی

 • ارائه مشاوره به مؤسسات دولتی و خصوصی در خصوص مسئله ­یابی و شناسایی مشکلات و نارسایی ­های موجود در زمینه ساختار سازمانی در مؤسسات دولتی و خصوصی

 • آسیب­ شناسی مسائل حوزه منابع انسانی و رفتار سازمانی اعم از بهبود عملکرد، کارایی و اثربخشی، آموزش­های ضمن خدمت، استرس شغلی، فلات­ زدگی، مشارکت­ پذیری و …

اینجا آموزش عالی است.

مدیر

کارشناس

مهناز توکلی

 • دکتری مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران

 • m.tavakoli@iju.ir

فائزه بیات

 • کارشناسی ارشد مديريت دولتی

 • f.bayat@iju.ir

 • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳ (داخلی 280)

 • 09924268675

پژوهشگران

داریوش پورسراجیان
داریوش پورسراجیاندکتری
مدیریت رفتار سازمانی
دانشگاه تهران
مهناز توکلی
مهناز توکلیدکتری
مدیریت صنعتی
دانشگاه تهران
مونا اسماعیل‌زاده
مونا اسماعیل‌زادهدکتری
مدیریت بازرگانی
دانشگاه یزد
سلاله شهوازیان
سلاله شهوازیاندکتری
مدیریت رفتاری
دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالفضل شرافت
ابوالفضل شرافتدکتری
مدیریت تولید – عملیات
دانشگاه تهران
فائره بیات
فائره بیاتکارشناسی ارشد
مديريت دولتی
دانشگاه علامه طباطبائی

دستاوردها و فعالیت های علمی پژوهشی اعضای گروه

نشریات خارجی

Reviewing knowledge of human resource measurement models: comparing and identifying the strengths and weaknesses, Esmailzadeh, M., Sabokrou, M., Etebarian, A. (2020). International Journal of Psychosocial Rehabilitation

Designing a New Model for Organizational Websites Evaluation, Sherafat, A. Davoodi,M,, (2018). International Journal of Information Science and Management, 16(1), 49-69

Designing a new model for evaluating the maintenance system. Sherafat, A. Davoodi,M, (2017). Journal of Modern Processes in Manufacturing and production. 7(1), Page 49-67

A dichotomous perception on talent retention factors: Phenomenography strategy. Shahvazian, S., Mortazavi, S. Lagzian, M., Rahimnia, F. (2016). Iranian Journal of management studies, 9(4), Page 675-706

The dynamic model of knowledge management practices in small and medium-sized enterprises to gain competitive advantage, Esmailzadeh, M., soltani, A., (2014). Arth Prabhand, A Journal of Economic and Management, September 2014

The relationship between hardiness and burnout among the teachers of the universities and higher educational institutes – case study. Porsarajian. D, Haji Moradi, A, Alizadeh Naeeni, A. (2013). European Journal of Natural and Social Sciences .2(3) pp. 500-506

نشریات داخلی – علمی پژوهشی

طراحی مدل سنجش دانش اعضای هیئت علمی در دانشگاه­ ها و موسسات آموزش عالی ایران، اسماعیل ­زاده، مونا، سبک­رو، مهدی و اعتباریان، اکبر (1399). فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی دانشگاه تهران، دوره هجدهم، شماره 1.

چالش‌های مدیریت منابع‌انسانی در دوران گذار از بحران‌کرونا و ارائه راهکار در صنعت ‌هتلداری ایران، شهوازیان، سلاله (1399). فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری.

شناسایی و تحلیل سناریوهای ارزیابی سیستم نگهداری و تعمیرات با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها و نگاشت ادراک فازی، شرافت، ابوالفضل، کریمی، فرحناز و داودی، محمدرضا (1398). نشریه علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت کیفیت، شماره 9.

بررسی تاثیر گرایش به بازار، نوآوری و کارآفرینی بر عملکرد، شرافت، ابوالفضل، کنجکاو منفرد و شیخعلیشاهی، فاطمه (1398). فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات کمی در مدیریت.

ارائه الگوی تعاملی منابع انسانی در پارک­های علم و فناوری کشور با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی، پورسراجیان، داریوش، تسلیمی، محمدسعید، امیری، مجتبی و مشایخی، علینقی (1397). فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد، شماره 27.

کاربست تحلیل عاملی اکتشافی و دیمتل در سنجش دانش (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه­‌ها)، اسماعیل­ زاده، مونا، سبک­رو، مهدی و اعتباریان، اکبر (1397). فصلنامه علمی پژوهشی چشم انداز مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، دوره نهم، شماره 36، صص 39-15.

 نشریات داخلی –  علمی ترویجی

مروری بر استراتژی های تحرک دانش در سازمان های دانش محور، شهوازیان، سلاله (1399). مطالعات منابع انسانی، دوره 10، شماره 2.

تدوین مدل رفتار شهروندی سازمانی بر اساس مؤلفه ­های هوش هيجانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه یزد)، رجبی راوری، مهدی، شهوازیان، سلاله و کهدوئی، سميه (1398). مجله علمی پژوهش در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره 16.

معرفی و استفاده از رویکرد “تمایز مثبت” در شناسایی ظرفیتهای بهبود عملکرد موسسات مستقر در پارک علم و فناوری یزد، اولیاء، محمدصالح، زارع بنادکوکی، عباس، حاجی غلام سریزدی، علی، شکوهی، شهرام و پورسراجیان، داریوش (1393). فصلنامه رشد فناوری – شماره 38.

راهكارهای بهينه سازی مصرف انرژی در ساختمان، شرافت، ابوالفضل، اسدی، ابوالفضل و زارعی، حسین (1392). نشريه گنجينه نظام مهندسی استان يزد، سال دوازدهم، شماره 39.

تعیین و اولویت بندی موانع به اشتراک گذاری دانش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مطالعه موردی مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع)، پورسراجیان، داریوش، اولیاء، محمدصالح و سلطانی علی آبادی، مژگان (1392). فصلنامه رشد فناوری، شماره 34.

تعیین و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش در پارکهای علم و فناوری، سالاری، نسیبه، پورسراجیان، داریوش، اولیاء، محمدصالح و شکوهی، شهرام (1390). فصلنامه رشد فناوری، شماره 27.

 کنفرانس­های ملی و بین ­المللی

درون داده ای نامرئی شدن کارکنان شهوازیان، سلاله (1399). ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری.

مروری بر الگوهای رفتاری مدیران، دورکاری و حفظ منابع انسانی و استخراج شاخص­ های آنها، اسماعیل­ زاده، مونا، شرافت، ابوالفضل و خیراندیش، محسن (1399). هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه، 28 آبان 1399، تهران.

تحلیل ساختار پویای منابع انسانی در سطح پارکهای علم و فناوری با استفاده از رویکرد پویایی شناسی کیفی سیستم­ها، پورسراجیان، داریوش، تسلیمی، محمدسعید، حاجی غلام سریزدی، علی و سلطانی، مژگان (1398). اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل، 20 و 21 آذر 1398، دانشگاه فردوسی مشهد.

ارائه چارچوب مفهومی برای سکوت سازمانی، شهوازیان، سلاله و ذبیحی محمود آبادی، سعیده (1397). سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی.

چالش­های اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در دانشگاه جیرفت و ارائه راهکارهای برای بهبود، اسماعیل­ زاده، مونا (1395). هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، 27 بهمن 1395، تهران.

کتب تألیف شده

دوره­ های آموزشی

پروژه­ ها و طرح­های تحقیقاتی

طراحی و پياده سازی نظام مديريت دانش در پارك علم و فناوری يزد

دکتر ابوالفضل شرافت
1396 – 1397

ارائه سنجه های دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور

دکتر مونا اسماعیل زاده
۱۳۹۹

اجرای طرح پژوهشی ايجاد مرکز مديريت و توسعه فناوری پارک علم و فناوری يزد

دکتر داریوش پورسراجیان

۱۳۹۸

اجرای طرح مطالعه و برنامه ريزی آموزش مديران پارکهای علم و فناوری کشور

دکتر داریوش پورسراجیان

1385

طراحی روش ارزشیابی عملکرد کارمندان دانشگاه با استفاده از بازخور 360 درجه

دکتر سلاله شهوازیان
۱۳۸۹

برنامه ریزی استراتژیک مؤسسه خیریه- فرهنگی حضرت جوادالائمه

دکتر سلاله شهوازیان
۱۳۷۶

سؤالات رایج

مخاطبین گروه پژوهشی در دسته­ های زیر می­توانند جهت مطالعه و پژوهش­ های کاربردی، آموزش، مشاوره و خدمات حوزه رفتار سازمانی و منابع انسانی با گروه ارتباط داشته باشند:

– مدیران سازمان­ها و ارگان­های دولتی

– مدیران کسب و کارهای خصوصی

– پژوهشگران حوزه رفتار سازمانی و منابع انسانی

– اعضای انجمن­های علمی مدیریت

– دانشجویان علاقمند به فعالیت­های پژوهشی

مخاطبین گروه پژوهشی در دسته­ های زیر می­توانند جهت مطالعه و پژوهش­ های کاربردی، آموزش، مشاوره و خدمات حوزه رفتار سازمانی و منابع انسانی با گروه ارتباط داشته باشند:

– گروه پژوهشی مطالعات منابع انسانی متشکل از اعضای هیئت علمی دانشگاه با مدرک دکتری تخصصی رشته مدیریت (گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی) است که از سوابق پژوهشی و تجربیات مطلوبی در این حوزه برخوردارند.

– نحوه انجام فعالیت­ها در گروه پژوهشی مطالعات منابع انسانی به صورت تیمی است که موجب هم­ افزایی، افزایش بهره­ وری و کسب نتایج مطلوب­تر می­گردد.

– چنانچه پژوهشگران خارج از گروه، موفق به عقد قرارداد در یک طرح پژوهشی گردند، شرایط اولیه جهت جذب به عنوان هیئت علمی پژوهشی را خواهند داشت.

چنانچه پژوهشگران محترم موفق به عقد قرارداد یک طرح پژوهشی با همکاری و نظارت دانشگاه شوند، می­توانند مطابق آئین نامه جذب هیئت علمی پژوهشی به مدیر پژوهشی دانشگاه درخواست دهند و اقدامات لازم از سوی دانشگاه انجام خواهد شد.

جهت عضویت در گروه پژوهشی مطالعات منابع انسانی ضروری است فرم عضویت را از طریق این لینک دانلود نموده و آن را تکمیل و ارسال نمایید و یا با شماره های 3-03538281200 (داخلی 280) و 09924268675 تماس حاصل فرمایید.

چنانچه طرح از سوی پژوهشگران خارج گروه تهیه شده باشد، ضروری است در جلسات گروه مطرح و به تائید اعضای محترم برسد و به عنوان همکار، مدیر و ناظر طرح همکاری خواهند نمود.