فرشته حاجی‌غلامی

  • دانشکده هنر و معماری

  • گروه معماری

  • استاد مدعو

  • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳

  • Ceo@kioskedia.com

  • Fereshtehgholami.kioskedia

  • Kioskefia_official

افتخارات و دستاوردها