فراخوان شرکت در طرح ملی بررسی سیمای زندگی دانشجویان

بدینوسیله از کلیه دانشجویان دعوت میشود ضمن تکمیل  پرسشنامه آنلاین در طرح ملی بررسی سیمای زندگی دانشجویان مشارکت نمایند. لازم به ذکر است این طرح توسط مرکز مشاوره مهر دانشگاه تحت نظارت دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف بررسی سبک زندگی دانشجویان اجرا میگردد.