رسسهشیوه‌نامه درج وابستگی سازمانی Affiliation (مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع)) در فعالیت‌های پژوهشی

با توجه به اهمیت ذکر نام ئؤسسه در فعالیت‌های پژوهشی که علاوه بر تأثیر مستقیم در رتبه‌بندی مؤسسه، کمک شایانی به برندسازی می‌نماید، شیوه‌نامه چگونگی درج وابستگی سازمانی در فعالیت‌های پژوهشی تدوین گردیده و انتظار می‌رود که اعضای محترم هیئت علمی به‌منظور رعایت یکنواختی و بهره‌مندی از امتیازات فعالیت‌های پژوهشی، از الگوی ارائه شده استفاده نمایند.

ماده ۱: به آن دسته از فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی و اساتید مدعو (اعم از فارسی یا انگلیسی) که نام مؤسسه به‌صورت زیر به‌عنوان وابستگی سازمانی (Affiliation) متقاضی ذکرشده باشد امتیاز پژوهشی تعلق می‌گیرد.

مجلات داخل از کشور: (اعضای هیئت علمی)   مرتبه علمی، گروه، مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع)، یزد، ایران

مجلات داخل از کشور: (اساتید مدعو)   مدرس گروه، موسسه آموزش عالی امام جواد(ع)، یزد، ایران

مجلات خارج از کشور: (اعضای هیات علمی،اساتید مدعو)   «Imam Javad University College»

 

تبصره ۱: درصورتی‌که دانشجویان مؤسسه در فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی مشارکت داشته باشند، ماده ۱ باید رعایت گردد.

تبصره ۲: برای اساتید مدعو متقاضی ترفیع ذکر وابستگی سازمانی مطابق الگوی مطرح شده فوق، در فعالیت‌های پژوهشی ضروری است.

تبصره ۳: در مورد درج نام نویسندگان در مقاله‌های مستخرج از پایان‌نامه/ رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی موارد ماده ۱ باید رعایت شود.