شوراهای دانشگاه

شورای دانشگاه

 • دکتر داریوش پورسراجیان

 • دکتر محمد سفید

 • دکتر غضنفر امیرجلیلی

 • دکتر احمد حاجی مرادی

 • مهندس سیدعباس زرگرچی

 • مهندس محمد سپهر

 • دکتر مونا اسماعیل زاده

 • دکتر مرتضی محمودی

 • دکتر الهام شریفی

 • دکتر سلاله شهوازیان

 • دکتر فروغ امیرجلیلی

 • دکتر شیدا چنگیزی

 • مهندس لیلا توانگر

 • آقای ایمان امیری

 • آقای محمدعلی طوفان

 • مهندس مریم فداکار

شورای آموزشی

 • دکتر احمد حاجی مرادی

 • دکتر سیدعباس باقری

 • مهندس لیلا توانگر

 • دکتر الهام شریفی

 • دکتر سلاله شهوازیان

 • دکتر فروغ امیرجلیلی

 • دکتر سمیه کهدوئی

 • دکتر سهیلا شهرستانی

 • دکتر شیدا چنگیزی

 • مهندس فرشته صادقیه

 • خانم فهیمه عرفان راد

 • دکتر احسان زرین آبادی

 • خانم اقدس السادات حسینی

شورای پژوهشی

 • دکتر مونا اسماعیل زاده

 • دکتر احمد حاجی مرادی

 • دکتر علی حاجی غلام سریزدی

 • دکتر مرتضی محمودی

 • مهندس لیلا توانگر

 • دکتر الهام شریفی

 • دکتر سلاله شهوازیان

 • دکتر فروغ امیرجلیلی

 • دکتر شیدا چنگیزی

شورای فناوری و نوآوری

 • مهندس سیدعباس زرگرچی

 • دکتر غضنفر امیرجلیلی

 • دکتر احمد حاجی مرادی

 • مهندس محمد سپهر

 • دکتر مرتضی محمودی

 • مهندس لیلا توانگر

 • آقای محمد قویدل

 • آقای سیدمحمدعلی مدرسی

شورای توسعه ارتباطات

 • مهندس سیدعباس زرگرچی

 • دکتر سیدمسعود حکاکی

 • دکتر داوود پاک طینت

 • خانم الهام خدابنده

 • آقای سیدرضا زکی‌پور

 • آقای دکتر شاه شوازی

 • آقای دکتر قویدل