پیشینه

پیشینه تحصیلی

 • دکتری: حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، 1398

 • کارشناسی ارشد: حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، 1391

 • کارشناسی: حسابداری، دانشگاه یزد، 1387

پیشینه اجرایی

 • کمک حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی سنجيده روش آریا، 1393

 • حسابدار هتل صفائیه یزد، 1393

 • حسابدار شرکت کاشی سایا سرام، 1398

 • وکیل مرکز وکال، مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی قوه قضائيه، 1400 تاکنون

پیشینه تدریس

 • اصول حسابداری 1

 • حسابداری ميانه 1 و 2

 • اصول حسابداری 2

 • حسابداری پيشرفته1و 2

 • حسابداری صنعتی

 • اقتصاد

 • حقوق کسب و کار

 • اصول حسابرسی2

 • عقود و ابزارهای مالی حسابداری

 • حسابرسی پيشرفته (ارشد)

 • حسابداری صنعتی1

 • حسابداری شرکتها 1و 2

پیشینه تحقیقاتی

مقالات

تاثير بكارگيری زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر بر عدم تقارن اطلاعاتی
زحمتکش زینب. (1397). دانش حسابداری مالی

تاثير بكارگيری زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر بر شفافيت اطاعات مالی
زحمتکش زینب.(1398). پژوهش های کابردی، گزارشگری مالی

تاثير بكارگيری زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر بر قابليت اتكا و به موقع بودن اطاعات مالی
زحمتکش زینب.(در مرحله داوری). بورس اوراق بهادار

تاثير بكارگيری زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر بر خصوصيات کيفی اطاعات مالی و عملكرد مالی و بازار
زحمتکش زینب.(در مرحله داوری). تحقيقات حسابداری و حسابرسی

نقش پياده سازی زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر بر خصوصيات کيفی اطالعات مالی، عدم تقارن اطاعاتی و سودمندی گزارشگری مالی
زحمتکش زینب.(در مرحله داوری). مطالعات حسابداری و حسابرسی

حاکميت شرکتی و پاسخگویی و شفافيت مالی
زحمتکش زینب.(1394).دومين همایش ملی حاکميت شرکتی دانشگاه الزهرا

تاثير سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران
زحمتکش زینب.(1392). اولين همایش ملی حاکميت شرکتی دانشگاه الزهرا

اثربخشی سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر تصميمات تامين مالی در بورس اوراق بهادار تهران
زحمتکش زینب. (1392). اولين همایش ملی حاکميت شرکتی دانشگاه الزهرا

بررسی رابطه مكانيزم های نظام راهبری شرکتی و ارزیابی عملكرد با معيارهای مالی و اقتصادی
زحمتکش زینب.(1394). دومين همایش ملی رویكردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی مدیریت

بررسی تاثيرمكانيزم های نظام راهبری شرکتی و کيفيت حسابرسی بر مدیریت سود
زحمتکش زینب.(1394). دومين همایش ملی رویكردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی مدیریت

ارائه مدلی برای مدیریت دانش و تبيين ابعاد آن
زحمتکش زینب. (1394). دومين همایش ملی رویكردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی مدیریت

بررسی رابطه مكانيزم های منتخب نظام راهبری شرکتی و اثربخشی مدیریت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
زحمتکش زینب.(1394). دومين همایش ملی رویكردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی مدیری

صكوك اجاره به عنوان ابزار تامين مالی در نظام بانكی اسلامی
زحمتکش زینب.(1394). اولين کنفرانس بين الملل علوم انسانی با رویكرد بومی- اسلامی

نقش اقتصاد در وقوع جرم و بزهكاری
زحمتکش زینب.(1394). اولين کنفرانس بين الملل علوم انسانی با رویكرد بومی- اسلامی

بهبود مقررات سازمانی به وسيله ایجاد تفكر استراتژیك
زحمتکش زینب.(1394). همایش سراسری مباحث کليدی در علوم مدیریت و حسابداری

مدل جامع برای پيش بينی فرار مالياتی شرکت های سهامی
زحمتکش زینب.(1394). کنفرانس بين المللی مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی

مطالعه تطبيقی پولشویی و مكانيزم های اجرایی واحدهای اطالعات مالی
زحمتکش زینب.(1393).اولين کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت، وحسابداری

بررسی جایگاه انجمن های حرفه ای در مدیریت دانش
زحمتکش زینب.(1394). همایش سراسری مباحث کليدی در علوم مدیریت و حسابداری

نقش کيفيت حسابرسی
زحمتکش زینب.(1394). همایش دانشگاه ازاد یزد