در حال حاضر طبق مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه امام جواد(ع) دارای 13 کدرشته در مقطع کارشناسی ارشد، ۱۹ کد رشته در مقطع کارشناسی پیوسته، 10 کدرشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته و ۶ کدرشته در مقطع کاردانی میباشد.