در حال حاضر طبق مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه امام جواد(ع) دارای ۱۳ کدرشته در مقطع کارشناسی ارشد، ۱۹ کد رشته در مقطع کارشناسی پیوسته، ۱۰ کدرشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته و ۶ کدرشته در مقطع کاردانی میباشد.

مقطع کارشناسی ارشد
مقطع کارشناسی پیوسته
مقطع کارشناسی ناپیوسته
مقطع کاردانی