پیشینه

پیشینه تحصیلی

 • دکتری: سلولی و مولکولی– ژنتیک مولکولی– دانشگاه آزاد– ۱۴۰۱

 • کارشناسی ارشد: سلولی و مولکولی– سلولی و مولکولی– دانشگاه آزاد– ۱۳۹۴

 • کارشناسی: زیست شناسی– عمومی– دانشگاه یزد– ۱۳۹۰

پیشینه اجرایی

 • کارشناس آزمایشگاه ژنتیک مولکولی در پژوهشکده علوم تولید مثل یزد، ۱۳۹۵ تا کنون

 • کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات سقط پژوهشکده علوم تولید مثل یزد، ۱۳۹۶ تا کنون

 • مدیرگروه زیست فناوری، دانشگاه امام جواد (ع)، ۱۳۹۵ تا کنون

پیشینه تدریس

 • زیست شناسی عمومی (علوم گیاهی)

 • زیست شناسی عمومی ۲ (علوم جانوری)

 • زیست شناسی سلولی

 • آزمایشگاه زیست شناسی سلولی

 • زیست شناسی مولکولی

 • آزمایشگاه زیست شناسی مولکولی

 • بیوفیزیک و روشها۱

 • آزمایشگاه فیزیک و بیوفیزیک۱

 • مبانی شیمی۲

 • مبانی شیمی زیستی۲

 • آزمایشگاه فیزیک بیوفیزیک۲

 • آناتومی انسان

 • ژنتیک میکروبها

 • ژنتیک پایه

 • آزمایشگاه ژنتیک پایه

 • زیست فناوری پزشکی

 • مهندسی ژنتیک

 • تکوین در گیاهان و جانوران

 • زیست فناوری کشاورزی

 • فرایندهای تولیدی در مقیاس وسیع

 • آزمایشگاه مهندسی ژنتیک

 • ژنتیک پزشکی و مولکولی

 • آزمایشگاه زیست شناسی سلولی

پیشینه تحقیقاتی

 • بررسی برهمکنش الگوهای غذایی کنترل کننده پرفشاری خون (DASH) و شاخص تغذیه سالم (Healthy Eating Index) با پلی مورفیسم rs6450176 در ارتباط با عوامل خطر بیماری های قلبی- عروقی در جمعیت بزرگسالان ساکن شهر یزد (۱۴۰۱)

 • بررسی پلی مورفیسم ژن های DROSHA، DICER ،RAN و XPO5 در زنان مبتلا به سقط مکرر بدون علت مشخص (۱۳۹۹)

 • بررسی فراوانی واریانت های عملکردی ژن های FAS و FASL در خانم های ایرانی مبتلا به POF در مقایسه با گروه کنترل (۱۳۹۹)

مقالات

.Evaluation of the association between promoter polymorphism of Fas gene with POF
Zh Akhavansales, HR Ashrafzadeh, M Bitaraf Sani, F Montazeri (2019)

.Investigation of mitochondrial tRNA leucine (UUR) gene mutations in Iranian patients with idiopathic repeated pregnancy loss
Najimi Ali Abad P1, Moshtaghioun SM2, Ashrafzadeh HR3. (2019)

.Evaluation of serum levels and genetic variation of soluble leptin receptor (GLN223ARG) in patients with unexplained infertility and fertile women
Tafvizi F1, Ashrafi Sh1, Ashrafzadeh HR2. (2019)

.Detection of 4977-bp deletion of mitochondrial DNA in in vitro fertilization failure women
Mirabutalebi SHR ۱, ۲, Karami N1, Ashrafzadeh HR3, Akhavansales Zh4, Tavakoli M5, Ghasemi N3. (2019)

.The frequency of rs14035 polymorphism of RAN gene and its association with unknown recurrent pregnancy loss in women referred to Yazd Reproductive Sciences Institute
Zahrasadat Mortazavifar, M.Sc., ۱ Hamidreza Ashrafzadeh, Ph.D. Candidate, ۲ Seyed Morteza Seifati, Ph.D., ۱ and Nasrin Ghasemi, M.D.; Ph.D. ۲ (۲۰۱۹)

.Study of Patterns of Inheritance in Affected Patients with Retinitis Pigmentosa in Iranian Populations
Fahimeh Beigi 1 Ph.D., Mohammad Yahya Vahidi Mehrjardi 2Ph.D. Masoud Reza Manaviat 3M.D., Hamid Reza Ashrafzadeh 4 Ph.D. Nasrin Ghasemi1, 4 * M.D., Ph. D . (2020)

.The effect of vitamin C on the gene expression profile of sperm protamines in the male partners of couples with recurrent pregnancy loss: A randomized clinical trial
Saeideh Hamidian,1 Ali Reza Talebi,2,3 Farzaneh Fesahat,4 Mohammad Bayat,1 Ali Mohammad Mirjalili,1 Hamid Reza Ashrafzadeh,3 Mahya Rajabi,5 Fateme Montazeri,3 and Saeid Babaei1 (2020)

.Investigation of the association between eNOS gene promoter polymorphism (-786 T> C) and idiopathic recurrent pregnancy loss in Iranian women
Maryam Jalili, Samira Asadollahi, Seyed Morteza Seifati, Hamid Reza Ashrafzadeh, Nasrin Ghasemi (2020)

.Frequency of the rs 14035 polymorphism of RAN gen in recurrent pregnancy loss: A case-control study
Zahrasadat Mortazavifar1 M.Sc., Hamidreza Ashrafzadeh2 Ph.D. Candidate, Seyed Morteza Seifati1 Ph.D., Nasrin Ghasemi2 M.D., Ph.D. (2020)

.Association of miR-146a and miR196a2 genotype with susceptibility to idiopathic recurrent pregnancy loss in Iranian women: A case-control study
Emad Babakhanzadeh1, 2 M.Sc., Hamid Danaei3 M.Sc., Mohammad Abedinzadeh3 M.Sc., Hamid Reza Ashrafzadeh3 Ph.D., Nasrin Ghasemi1, 3 M.D., Ph.D. (2021)

.Association between eNOS gene promoter polymorphism (-786T> C) and idiopathic recurrent pregnancy loss in Iranian women
Maryam Sadat Jalili, Samira Asadollahi, Seyed Morteza Seifati, Hamid Reza Ashrafzadeh, Nasrin Ghasemi (2021)

.Evaluation of CAG repeat length in the androgen receptor gene and polycystic ovary syndrome risk in Iranian women: A case-control study
Hamideh Arasteh, Fatemeh Araste, Mohammad Hasan Sheikhha, Seyyed Mehdi Kalantar, Ehsan Farashahi Yazd, Hamid Reza Ashrafzadeh, Nasrin Ghasemi (2022)

علایق و مهارت ها

 • مقاله نویسی

 • تهیه و تدوین و انجام طرح های پژوهشی

 • نرم افزارهای بیوانفورماتیک