برگزاری شورای سیاستگذاری فرهنگی مؤسسه

شورای سیاستگذاری فرهنگی مؤسسه در سال تحصیلی جدید به منظور تدوین لایحه سیاست‌های فرهنگی، جهت ارائه به هیئت امنای مؤسسه، همچنین بررسی برنامه‌های عملیاتی معاونت فرهنگی و دانشجویی در سال تحصیلی جدید برگزار شد. در این جلسه از منشور اخلاقی دانشگاه نیز رونمایی شد.