بازدید دانشجویان از مؤسسه نیکوکاری فاطمه الزهرا(س) تفت

گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) با همکاری استاد محترم جناب آقای دکتر شفیعی و کارشناس گروه روانشناسی خانم کرمی و در راستای اجرای عملی درس توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه در تاریخ چهارشنبه 01/09/1402 بازدیدی از موسسه نیکوکاری فاطمه الزهرا(س) تفت به عمل آوردند. در این بازدید علمی که 40 نفر از دانشجویان شرکت داشتند از ساعت 9 الی 12 به طول انجامید و گروه دوم نیز بازدید خود را در تاریخ 8 آذر با 40 نفر دیگر از دانشجویان انجام دادند.
ابتدا توضیحات لازم و پیش زمینه مربوط به مرکز توسط خانم قربانی، سرپرست امور اداری در سالن کنفرانس عنوان شد. فازهای مرکز، پرسنل مربوط به مددجویان، شیوه پذیرش و ساختمان های متعدد در طرح جامع توضیح داده شد.
سپس دانشجویان با همراهی پرسنل مرکز به بازدید از بخش های مختلف این مرکز، مصاحبه با برخی از بیماران و بررسی پرونده آنها پرداختند. بخش های درمانی بازدید به ترتیب ذیل بود:
1. بخش آسایشگاه معلولین کودکان
2. بخش اعصاب و روان
3. بخش آسایشگاه سالمندان مرد
4. بخش آسایشگاه سالمندان زن
در آخر بازدید مبلغ 1.500.000 تومان توسط کلیه دانشجویان به عنوان کمک خیریه به این مرکز نیکوکاری واریز شد.