فهرست اولویت های پژوهشی اداره کل ورزش و جوانان یزد

اداره کل ورزش و جوانان یزد فهرست اولویت های پژوهشی خود در سال ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ را به شرح زیر اعلام کرد:

حوزه جوانان:
– پیمایش سلامت اجتماعی،روانی جوانان شهر یزد
– جهت گیری ارزشی هویتی جوانان شهر یزد
– واکاوی چرایی مهاجرت نخبگان جوان یزدی
– بررسی نیازهای مهارتی جوانان استان یزد

حوزه ورزش:
– پایش فعالیت های جسمانی سلامت محور استان یزد و ارائه مدل توسعه مشارکت در فعالیت های بدنی
– بررسی عوامل اثر گذار بر کاهش فعالیت بدنی و ارائه راهکار در شهر یزد
– پیمایش وضعیت آمادگی جسمانی و روانی ورزشکاران نخبه استان و مقایسه با نورم های ملی
– تجربه زیسته سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه ورزش و فراغت در استان یزد
– ارزیابی مسئولیت اجتماعی صنایع و معادن استان یزد در حوزه ورزش و فراغت

اطلاعات بیشتر:

https://yazd.msy.gov.ir/news/2395285.htm