انتخاب مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه امام جواد(ع) به عنوان مقاله برتر در سومین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک‌های فناوری و سازمان های نوآوری ایران

به گزارش امور پژوهش و فناوری مؤسسه، مقاله دکتر علی حاجی‌غلام سریزدی عضو هیئت علمی گروه مدیریت با عنوان “بررسی موانع یادگیری در مدل همکاری دولت، بخش خصوصی، دانشگاه، پارک‌های علم و فناوری و جامعه با تاکید بر انگاره‌های غلط” مقاله “برتر” سومین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک های فناوری و سازمان های نوآوری ایران شد.
لازم به ذکر است، سومیـن کنـفرانس ملی انجمن علمی پـارک‌های فنـاوری و سازمان‌های نـوآوری ایـران با عنـوان “تـوسعه نـوآوری منطقه‌ای؛ نـقش دولـت، دانـشگاه، بـخش خصوصی و جـامعه” بـا مشارکت پـارک‌های علم و فنـاوری، مراکز رشد، مراکز نـوآوری و سازمان‌های نـوآوری و با سخنـرانان بـرجسته داخلی و بیـن‌المللی در یـزد بـرگزار گردید. مؤسسه امام جواد (ع) کسب این موفقیت را به آقای دکتر سریزدی تبریک می‌گوید.