معرفی

امور پشتیبانی با هدف تسهیل در اجرای برنامه ها و ارائه خدمات عمومی از بدو تأسیس دانشگاه در سال 1384 شروع به کار نموده است. این واحد در ابتدا با عنوان امور اداری، فنی و پشتیبانی جهت تسهیل در اجرای وظایف کارمندان، توسعه عمرانی دانشگاه و نیز ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان به فعالیت مشغول گردید. با گذشت زمان و توسعه فضاهای کالبدی و تعدد بیشتر پرسنل و دانشجویان، واحد پشتیبانی در قالب دو واحد اداری و فنی مجزا و به طور خاص در راستای امور پشتیبانی و رفاهی انجام وظیفه نمود.

واحد پشتیبانی به عنوان بازوی کمکی در جهت تحقق اهداف و برنامه های دانشگاه سعی می نماید تا در ارائه خدمات به هر دو قشر کارمندان و دانشجویان گامهای مؤثری را بردارد. دستیابی به اهداف والای دانشگاه در سایه صداقت و امانتداری، کار گروهی و حفظ کرامت انسانی به عنوان سرلوحه وظایف کارمندان این بخش محسوب گردیده است. در همین راستا جهت اجرای هر چه بهتر وظایف کارمندان، اساتید و دانشجویان، فعالیتهایی در زمینه های مختلف از جمله برنامه ریزی و نظارت بر ارائه هر چه بهتر خدمات عمومی و رفاهی، تهیه و تنظیم قراردادها و نظارت مداوم بر نحوه اجرای آنها، برنامه ریزی در جهت نگهداری ساختمان ها و تأسیسات در این حوزه انجام می گردد.

از جمله مسائل مورد توجه در این واحد، برنامه ریزی، تهیه و تأمین وسایل و امکانات آموزشی و پژوهشی مورد نیاز اساتید و دانشجویان بر مبنای نیازسنجی مناسب و نیز با در نظر گرفتن اصل کیفیت، بهره وری و صرفه جویی است. ضمن آنکه مشارکت و همکاری با تمامی واحدهای آموزشی، فرهنگی، دانشجویی، مالی و … در زمینه های مختلف در اجرای تمامی برنامه ها بعنوان بخش دیگری از فعالیتهای این واحد محسوب می شود.

خدمات ویژه

 • نظارت بر انجام امور کارپردازی و خدمات دانشگاه

 • برنامه ریزی و نظارت بر ارائه خدمات رفاهی به كاركنان

 • نظارت بر حسن اجرای وظایف کارکنان تحت سرپرستی امور پشتیبانی

 • نظارت دقیق و کامل بر حسن اجرای برنامه های امور نقلیه دانشجویان

 • كنترل و نظارت بر عملكرد پيمانكاران خدمات عمومی به دانشجویان و پرسنل

 • نظارت بر امور مربوط به تنظیف، باغبانی و نگهداری ساختمانها و تأسیسات مختلف دانشگاه

 • تصمیم گیری و هماهنگی در خصوص واگذاری امور خدمات عمومی و رفاهی به پيمانكاران و اتخاذ تصميمات لازم جهت برگزاری مناقصات و مزايده های دانشگاه

 • برنامه ريزی جهت افزايش كيفيت خدمات اداری و پشتيبانی

 • نظارت بر امور انبارداری، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و ارائه گزارشهای مربوطه

 • همکاری و تسهیل در برگزاری تمامی برنامه های فرهنگی و مناسبتی در دانشگاه

 • تهیه و تنظیم قراردادهای مرتبط به اجاره فضاهای مختلف با اشخاص و واحدهای داخل و خارج از دانشگاه

 • برنامه ریزی و پیش بینی نیازهای دانشگاه از نظر وسائل و ملزومات اداری، آموزشی و تعیین هزینه ها و تأمین آنها در چارچوب قوانین و مقررات دانشگاه

 • انعقاد قراردادهای رفاهی، بیمه ای از جمله (آتش سوزی، حوادث دانشجویی، مسئوليت مدنی، اتومبيل و تکمیل درمان) و نظارت بر حسن اجرای این قراردادها

اینجا آموزش عالی است

مدیر

محمدعلی طوفان

 • کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی و درسی از دانشگاه پیام نور تهران

 • ma.tofan@iju.ir

 • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳ (داخلی ۲۲۴)

کارپرداز

خدمات و انبار

مصطفی آقابزرگی

 • کارشناسی ارشد تربیت بدنی

 • sa.aghabozorgi@iju.ir

 • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳ (داخلی ۲۳۷)

فاطمه زارع

 • دیپلم علوم انسانی

 • f.zare@iju.ir

 • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳ (داخلی ۲۰۸)

سؤالات رایج

پس از درج آگهی و اعلام عمومی از متقاضیان ثبت نام بعمل آمده و با توجه به نوع خدمات قابل ارائه جلسات مزایده یا مناقصه برگزار و پس از بررسی پیشنهادات ارائه شده فرد پیمانکار انتخاب و عقد قرارداد صورت خواهد گرفت.

بررسی و ارزیابی میدانی و نیز استفاده از نظرخواهی ها و بازخوردهای دانشجویان و کارمندان در طول مدت قرارداد انجام می شود.

پس از ثبت درخواست از طرف کارشناس گروه مربوطه و تأیید مدیر پشتیبانی به انبار مرکزی ارجاع و توسط دانشجو تحویل گرفته می شود و در صورت عدم موجودی برنامه ریزی برای خرید و تأمین آن صورت می‌گیرد.