افتتاحیه مرکز سلامت و تندرستی دانشگاه با حضور مسئولین ورزشی استان