اطلاعیه انتخاب واحد مقدماتی ترم مهر 1402-1401

دانشجویان عزیز برای انتخاب واحد مقدماتی ترم مهر 1401 از تاریخ 1401/03/08 تا 1401/03/16 به سیستم گلستان از مسیر آموزش- ثبت نام مقدماتی- ثبت نام مقدماتی مراجعه نمایید.

  • انتخاب واحد مقدماتی بر اساس چارت درسی هر رشته انجام می شود.
  • شرکت در ارزشیابی اساتید الزامی می باشد.
  • دانشجویانی که بدهی شهریه دارند نسبت به تسویه حساب اقدام نمایند.

*انتخاب واحد مقدماتی به منزله انتخاب واحد اصلی نمی باشد ولی جزء شروط لازم برای شرکت در انتخاب واحد اصلی می باشد و چنانچه انتخاب واحد مقدماتی انجام نشود فایل انتخاب واحد اصلی در زمان انتخاب واحد اصلی باز نمی شود و انتخاب واحد با تاخیرمشمول پرداخت جریمه نقدی می شود.

فایل راهنمای ارزشیابی اساتید

– فایل راهنمای تصویری انتخاب واحد مقدماتی